Nieuws Binnenland

'Quotum nodig om meer topvrouwen te krijgen'

Dinsdag 6 maart 2018 15:48

DEN HAAG (ANP) - Zonder afdwingbaar quotum lukt het niet om voldoende vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen. Die spijkerharde conclusie staat in een nieuw onderzoeksrapport, gemaakt op verzoek van minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie). Volgens de bewindsvrouw zijn de vorderingen van het bedrijfsleven ,,om te huilen'' en overweegt ze ,,stevige maatregelen''.

Al ruim vijf jaar wordt er gewerkt aan het wettelijk streven om de besturen en raden van commissarissen van grote bedrijven voor 30 procent uit vrouwen te laten bestaan. De overheid hanteert alleen nog geen stok om mee te slaan als bedrijven zich er niet aan houden. De vorige minister, Jet Bussemaker, vond een quotum een ,,paardenmiddel" waarvan ze hoopte dat ze het nooit hoefde in te zetten.

Maar alles gaat tergend langzaam. Halverwege vorig jaar was slechts 11,7 procent van de bestuursleden een vrouw. Bij de commissarissen ging het gemiddeld om 16,2 procent. ,,De maat is vol'', aldus Van Engelshoven. De afspraak is dat pas in 2019 de balans opgemaakt wordt. Zoals de zaken er nu voorstaan moet er dan toch echt ingegrepen worden.

Kansen ontnemen

De minister vindt dat bedrijven vrouwen nu kansen ontnemen. Ook zouden ze talent verspillen. ,,Ik kan niet langer toestaan dat een grote groep bedrijven de andere kant op kijkt als het gaat om het aandeel vrouwen in de top.''

Slechts een kleine groep voortrekkers is wel op de goede weg. Verreweg de meeste van de bijna 5000 ondernemingen waarvoor het streven geldt, hebben nog helemaal niets gedaan. 70 procent had halverwege vorig jaar nog geen enkele vrouw in de raad van bestuur en de helft had geen vrouw als commissaris. Ook hielden veel bedrijven zich niet aan de afspraak dat ze hierover tekst en uitleg moeten geven in hun jaarverslag.

Ondernemersvoorman Hans de Boer van VNO-NCW vindt het eveneens teleurstellend dat het zo traag gaat met de benoeming van nieuwe topvrouwen. ,,De voordelen van een divers samengesteld bestuur zijn immers zo klaar als een klontje'', zegt hij. ,,We willen als bedrijfsleven zelf de sprong voorwaarts maken. Maar een wettelijke maatregel wordt waarschijnlijk onontkoombaar als het zo blijft gaan. Dat zou een absoluut zwaktebod zijn wat mij betreft.''


Reacties

  • Waar maakt deze D66 minister zich druk om? Dat D66 zijn eigen referendum onderuit haalt, en de NL bevolking dus een stuk democratische medezeggenschap afneemt, lijkt me een véél belangrijkere kwestie.

    Henk 06 maart 2018 17:22:23
  • Krokodillentranen of tegen de klippen op? Ideaal of illusie? De ondervertegenwoordiging van vrouwen in vele hogere lagen van de maatschappij is een probleem dat al decennia de gemoederen bezig houdt. Vanuit een sociaal emancipatiestreven een taai ongerief. Maar er zijn nog meer minderheden: allochtonen, sorry: ingezetenen met een voorgeschiedenis of oorsprong elders in de wereld, erotische alternatievelingen, mensen met een lichamelijke of geestelijke uitdaging, personen met een verstandelijke variatie, lieden die moeite hebben met afspraken en regels, gelovigen met religieuze beperkingen, leeftijdsgroepen, non-conformisten van verschillende aard en intentie. Is het redelijk en billijk om te verlangen dat alle beroepsgroepen, besturen en instellingen altijd een perfecte afspiegeling zijn van de samenleving? De kenmerken en profielen van sectoren kunnen dat naar aard, omvang en ontwikkeling misschien wel wenselijk maken, maar maakbaarheid kent natuurlijke, sociale en culturele grenzen. De laatste twee menen we te moeten elimineren. Dat ligt ergens tussen ideaal en illusie. Het protocol: "bij GELIJKE geschiktheid geven we de voorkeur aan een vrouw, vreemdeling, gehandicapte enz." kan ik nog dulden. Het principe: "bij VOLDOENDE geschiktheid geven we...." schuurt al bij mij. Het opleggen van een wettelijk quotum of verplicht minimum aandeel acht ik het kortzichtigste wat je kunt eisen. Sommige domeinen lenen zich gewoon niet voor representativiteit. De medische staf van een ziekenhuis kan niet voor 60% bestaan uit personen met een VMBO-opleiding. Vrouwen willen lang niet altijd 24/7 beschikbaar zijn voor bedrijf, bestuur en bolwerk. Discriminatie is onderscheid maken tussen individuen, kandidaten op irrelevante eigenschappen. Als echter blijkt dat 67% van de Noordafrikaanse jongens tussen 14 en 25 jaar 1 x of meer keren serieus in aanraking met politie en justitie is gekomen, dan wordt die nationaliteit gewoon een relevant kenmerk bij sollicitaties. Dan kan slechts gesproken worden van niet verwijtbare differentiatie of selectie en niet van laakbare etnische profilering. Fantaseren mag geen forceren worden.

    Paul Plaizier 06 maart 2018 16:32:59 

  

Beurs RSS Feed

Het laatste nieuws als eerste ontvangen kan dankzij de beurs.nl RSS Feed