• home
  • Voorwaarden voor columnisten

Voorwaarden voor columnisten

 

VOORWAARDEN VOOR COLUMNISTEN
 
1.      Deze voorwaarden maken deel uit van de afspraken tussen Reed Business bv (hierna “Reed Business”) en de (rechts)personen die columns (willen) schrijven voor de website Beurs.nl van Reed Business.

 
2.      Een ieder kan zich aanmelden om columns te schrijven ten behoeve van de website www.beurs.nl (hierna”de Website”), een uitgave van Reed Business.
Reed Business bepaalt naar eigen inzicht of een aanmelding wordt gehonoreerd.

 
3.      Indien Reed Business met de aanmelding instemt, kan de aanmelder (hierna “Auteur”) columns schrijven ten behoeve van de Website. Daartoe verkrijgt Auteur van Reed Business toegang tot (een deel van) het CMS systeem van de Website om zijn/haar columns (hierna “de Bijdrage(n)”) zelfstandig op de Website te plaatsen.

 
4.      Met het plaatsen van de Bijdragen op de Website verleent Auteur hierbij aan Reed Business een exclusief, onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig voor sublicentie vatbaar recht om de Bijdragen op de Website te publiceren en de naam van Auteur in verband daarmee te publiceren, en de gegevens van Auteur bekend te maken aan derden indien Reed Business daar naar haar redelijke oordeel toe verplicht is.

Deze toestemming tot publicatie omvat daarnaast tevens de navolgende rechten tot hergebruik:
het geheel of gedeeltelijk, al dan niet in vertaling, al dan niet in combinatie met werken van derden, verveelvoudigen en/of openbaar maken en bewerken c.q. wijzigen van de Bijdragen in elke andere publicatie c.q. vorm van publicatie, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend worden begrepen andere websites, knipselkranten en -diensten, onderwijspublicaties, radio, televisie, internet, cd-rom, een databank of andere (elektronische) vormen van publicatie, zowel op basis van de huidige als de toekomstige stand der techniek en zowel in binnen- als buitenland.

 
Tevens verleent Auteur aan Reed Business het recht om de Bijdragen te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden).
 
5.      De Bijdragen worden door Auteur uitsluitend ten behoeve Reed Business vervaardigd. In dit kader doet Auteur afstand van het recht om de Bijdragen zelfstandig te exploiteren, openbaar te maken of te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook.

 
6.      Terzake van het in deze voorwaarden omschreven publicatierecht en de exploitatie van de Bijdragen door Reed Business, is Reed Business aan Auteur geen honorarium verschuldigd.

 
7.      Auteur staat er jegens Reed Business voor in dat hij/zij de volledige intellectuele eigendomsrechten op haar Bijdrage(n) en eventueel meegeleverd materiaal bezit. Auteur garandeert Reed Business met zijn/haar Bijdrage(n) geen intellectuele eigendomsrechten of daaraan aanverwante rechten, persoonlijkheidsrechten daaronder begrepen van derden te schenden en het gebruik ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden. Auteur vrijwaart Reed Business tegen alle aanspraken van derden en alle door Reed Business in verband met de publicatie van de Bijdrage(n) te lijden schade.

 
8.      Auteur doet bij deze overeenkomstig artikel 25 lid 3 van de Auteurswet afstand van de in artikel 25 lid 1 sub a en c van de Auteurswet 1912 genoemde persoonlijkheidsrechten, alsmede van de persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 lid 1 onder b van de Auteurswet 1912 voor zover het wijzigingen in de Bijdrage(n) of in de benaming daarvan betreft Auteur verklaart zich hierbij niet te beroepen op de in artikel 25 lid 4 Aw verleende bevoegdheid.

 
9.      Auteur dient met zijn/haar Bijdrage(n) het volgende in acht te nemen:
- in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
- alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en
- de eventueel door Reed Business te verstrekken instructies na te leven.

 
10. Auteur dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

- gebruik op een wijze die schadelijk is voor Reed Business of voor Reed Business gelieerde ondernemingen, haar klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
- het verwerken van berichten van commerciële aard (reclame) in de Bijdrage(n);
- het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de Website;
- het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
- het plaatsen van privé-gegevens van Auteur zelf of van anderen;
- het aanleveren c.q. plaatsen van Bijdragen die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en
- het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

 
11. Reed Business verlangt van Auteur correct en foutloos Nederlands. Auteur dient zijn /haar grammatica en spelling te controleren voordat hij/zij een Bijdrage plaatst.

 
12. Als de inhoud van een Bijdrage naar het oordeel van Reed Business ontoelaatbaar is of anderszins niet aan de eisen van Reed Business voldoet, kan de Bijdrage(n) door Reed Business worden verwijderd. Als dit herhaaldelijk gebeurt, kan Reed Business besluiten de toegang van Auteur tot het plaatsen van Bijdragen te blokkeren.

 
13. Op de medewerking aan de Website is het Privacystatement  van Reed Business van toepassing.

14. Reed Business behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden voor columnisten. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.