beurs.nl

monitor icon Market Monitor

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

Advies & Analyse

Hoe beleggers volgens Fisher Investments Nederland voordeel kunnen halen uit een beter inzicht in rentevoeten

In de publicaties die Fisher Investments Nederland op de voet volgt, wordt veel geroepen over rentevoeten. De commentatoren die we in het oog houden dikken de consequenties van de renteverhogingen door monetaire instellingen vaak sterk aan. Anderen praten weer over de lage rentes die we vandaag de dag zien en wat de gevolgen zijn voor het financiële potje van huishoudens als deze zouden veranderen. Fisher Investments Nederland denkt dat een beter inzicht in de rol van rentevoeten - en weten welke factoren hierop invloed hebben - beleggers kan helpen om met een kritisch oog naar de renteontwikkelingen te kijken die momenteel hoog op de agenda staan.

Een rentestand verwijst in het algemeen naar het percentage dat een persoon, organisatie of overheidsorgaan moet betalen om geld te lenen via een bancaire lening of door de uitgifte van een obligatie. Rentestanden oftewel yields lopen vaak sterk uiteen en hangen af van de verwachte leenperiode. Bij langetermijnleningen krijgen kredietnemers meer tijd om de hoofdsom af te lossen maar dit betekent, zoals we later verder zullen uitleggen, meer risico voor de kredietverstrekker. Om deze reden is de rente voor kortlopende leningen doorgaans het laagst en loopt deze op naarmate de looptijd toeneemt.

Naast de looptijd van een lening of obligatie, kunnen rentevoeten gecategoriseerd worden in twee brede groepen: de beleidsrente en marktrente. De beleidsrente, ofwel de referentierente van een monetaire instelling, is zoals de naam doet vermoeden de rente die vastgesteld wordt door monetaire instellingen. Hierbij moet u denken aan de rente die gehanteerd wordt door de centrale bank van Engeland (BoE)i of de Europese Centrale Bank (ECB) voor basisherfinancieringstransacties.ii De beleidsrente wordt in het algemeen in rekening gebracht voor interbancaire daggelduitzettingen om aan de vastgestelde liquiditeitsvereisten te voldoen - een gebruikelijk aspect van het bankwezen.

Beleidsrentes zijn een van de vele tools die monetaire organen hanteren om het monetaire beleid uit te voeren en daarmee hun verantwoordelijkheden te vervullen. Een van de taken die de ECB bijvoorbeeld heeft, is om op middellange termijn de jaarlijkse inflatie (een stijging van het algemene prijspeil in een economie) op 2% te houden. Monetaire autoriteiten kunnen de beleidsrentes verhogen of verlagen en op deze manier proberen druk uit te oefenen op de recente ontwikkelingen in de economische groei en inflatie. In onze beleving streven deze instellingen er meestal naar om de rente verlagen en zo de liquiditeit te vergroten, wat volgens hen de economische groei zal stuwen. We denken dat monetaire beleidsmakers normaal gesproken de beleidsrente verhogen en daarmee proberen de liquiditeit te verlagen wat kan helpen om de inflatie te beteugelen - hiermee lopen ze echter wel het risico dat dit de groei afremt.

Maar beleidsrentes zijn de enige rentevoeten waarover monetaire instellingen rechtstreeks controle kunnen uitoefenen. Andere rentestanden, zoals voor overheids- of bedrijfsobligaties, worden bepaald door de markt. Fisher Investments Nederland is van mening dat monetaire beleidsmakers de marktrente kunnen beïnvloeden door obligaties in grote hoeveelheden te kopen of verkopen. Bij obligaties vindt er een tegengestelde beweging van prijs en rendement plaats, maar dat is slechts één variabele die van invloed is op de marktrente. Het kan voorkomen dat de marktrentes gelijke tred houden met beleidsrentes, maar volgens onderzoek door Fisher Investments Nederland gebeurt dat niet de hele tijd. En vaak is het zo dat ze niet in gelijke mate meebewegen met de beleidsrentes. Spaardeposito's, hypotheken, éénmaandse Amerikaanse staatsobligaties, tienjarige Duitse staatsobligaties en vijftigjarige Britse obligaties zijn allemaal voorbeelden van leningen die verhandeld worden tegen de marktrente. Ook al verschillen ze enorm qua looptijd.

Zoals bij elke markt, meent Fisher Investments Nederland dat de rente voornamelijk bepaald wordt door vraag- en aanbodfactoren. Kijk maar naar obligaties. Het aanbod komt van overheden en bedrijven die schuldpapier uitgeven (obligaties) om hun activiteiten te financieren. Enige voorbeelden hiervan zijn staatsobligaties voor infrastructuurprojecten om bruggen- en wegenbouw te bekostigen, of bedrijven die schuldpapier uitgeven voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Naar onze mening kunnen de inflatieverwachtingen aan de vraagzijde een grote rol spelen in de totstandkoming van de marktrente. En waarom denken we dat? Beleggers ontvangen namelijk doorgaans vaste rentebetalingen op de obligaties die ze bezitten en zullen daarom een hogere rentebetaling eisen als ze denken dat de inflatie zal oplopen. De koopkracht van de vaste rentebetalingen wordt anders uitgehold als de inflatie stijgt.

Andere factoren omvatten het waargenomen kredietrisico - hoe groot is de kans dat de overheid of onderneming in staat is de schuld terug te betalen? Als het kredietrisico als hoog wordt ervaren, zullen beleggers hogere rentebetalingen vragen om dat verhoogde risico af te dekken. We denken dat marktrentes vooruitblikken, dat wil zeggen dat de markten de verwachte wijzigingen in het monetaire beleid, inflatie en andere wijdverbreide factoren inprijzen.

Volgens ons doen beleggers er goed aan meer inzicht te krijgen in deze aanjagers zodat ze alom bekende nieuwsberichten over de renteontwikkelingen kritisch kunnen evalueren. Een gemeenschappelijk standpunt onder de commentatoren die we volgen, is dat de renteverhogingen van monetaire instellingen automatisch betekenen dat de langetermijnrentes ook zullen stijgen (zoals bij de tienjarige Duitse obligaties het geval zou zijn). Maar zoals we al eerder hebben toegelicht, oefenen monetaire beleidsmakers geen controle uit op de marktrente. Aangezien de verwachte verhogingen van de beleidsrente op wereldwijde schaal worden besproken, denken we dat de markten dit nieuws tot op zekere hoogte al hebben verwerkt. Hierdoor drukken ze het verrassingseffect van eventuele renteverhogingen.

Een ander misverstand dat we in de door ons gevolgde publicaties hebben geobserveerd: hoewel de rente op spaardeposito's nagenoeg nihil is, voorspellen sommige commentatoren dat deze zal meestijgen met de renteverhogingen van de beleidsrente. Maar feit is dat de banken de spaarrente vaststellen. Nadat de spaarrekeningen van huishoudens tijdens de pandemie scherp zijn aangevuld, hoeven banken geen hogere spaarrentes te bieden om nieuw kapitaal aan te trekken. De spaarrentes zullen waarschijnlijk laag blijven, zelfs als de beleidsrente stijgt.iii

Volgens Fisher Investments Nederland zal een beter inzicht in hoe de beleids- en marktrentes tot stand komen, beleggers helpen om de huidige nieuwsberichten over de renteontwikkelingen kritisch te analyseren en op basis daarvan weloverwogen beslissingen te nemen.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments Nederland:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsNederland

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestNL

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-nederland

Lees hier alle Beleggingsideeën van Fisher Investments Nederland

Fisher Investments Nederland is de handelsnaam die wordt gebruikt door de vestiging van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in Nederland (“Fisher Investments Nederland”). Fisher Investments Nederland is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel met het ondernemingsnummer 75045486. Als de Nederlandse tak van Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, staat Fisher Investments Nederland onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) en is geregistreerd bij de Nederlandse Autoriteit Financiële markten. Fisher Investments Luxembourg, Sàrl is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg (onder het nummer: B228486) die ook handelt onder de naam Fisher Investments Europe (“Fisher Investments Europe”). Fisher Investments Europe is gereguleerd door de CSSF. Het geregistreerde adres van Fisher Investments Europe is: K2 Building, Troisième étage, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.

Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). Portefeuillehandelingen kunnen worden verricht door Fisher Investments Europe, Fisher Investments UK of andere gelieerde ondernemingen. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

__________________________________________

i Bron: de centrale bank van Engeland, per 15-06-2021.

ii Bron: de Europese Centrale Bank, per 10-03-2016.

iii Ibid. Per 21-07-2021.

HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Aandelenadviezen van IEX.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
  Fagron zet wederom goede prestatie neer 15 feb | Analyse en Advies
 5. Premium
  Ahold Delhaize op overnamejacht in de VS 14 feb | Analyse en Advies

Technische analyses van Tostrams.nl

 1. Premium
 2. Premium
 3. Premium
 4. Premium
 5. Premium
  Portefeuille update Europa: Twee wijzigingen 26 feb | Lange termijn adviezen